Tło bannera
  1. Hotel Batory
  2. Hotel
  3. Regulamin Hotelowy

Regulamin Hotelowy

Arrival date
Departure date
Kod:
Book directly with the promo code HBDIRECT10 and save 10%!

Regulamin Hotelowy Hotelu Batory w Krakowie

Hotel Batory jest prowadzony przez:
Hotel Batory Tomasz i Justyna Broszkiewicz Spółka Cywilna
ul. Sołtyka 19, 31-529 Kraków
NIP 675 177 66 49   REGON 524229665
Spółka jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki

Dziękujemy za przestrzeganie niniejszego regulaminu hotelowego, który służy zapewnieniu komfortu
i bezpieczeństwa pobytu wszystkich Gości Hotelu.


§1
1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.
2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00. W wyjątkowych sytuacjach, hotel
zastrzega sobie prawo do zmiany godzin trwania doby hotelowej, po uprzednim
poinformowaniu Gości.
3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia prosimy zgłaszać nie
później niż do godziny 10:00 w dniu, w którym upływa termin najmu pokoju.
4. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości, a jego
skrócenia - zgodnie z warunkami rezerwacji.
5. Hotel akceptuje następujące metody płatności: gotówkę, karty płatnicze Visa oraz Mastercard, BLIK, przelewy bankowe oraz linki płatności obsługiwane przez Imoje.
6. Hotel przyjmuje rezerwacje drogą: osobiście w hotelu, mailowo, telefonicznie, przez stronę www.hotelbatory.pl oraz portale internetowe zewnętrzne.
7. W momencie potwierdzania rezerwacji hotel informuje Gościa o warunkach anulacji oferty. Oferty bezzwrotne nie podlegają anulacji.


§2


1. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres
za który uiścił należną opłatę.
2. Osoby niezameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju w godzinach 7:00-22:00 tylko po
uprzednim poinformowaniu recepcji. W godzinach 22:00-7:00 wszystkie osoby przebywające
w hotelu muszą być zameldowane.


§3


1. Hotel nie przyjmuje zwierząt.


§4


1. Na terenie całego hotelu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia, z wyjątkiem miejsc do tego
przeznaczonych.
2. W częściach ogólnodostępnych hotelu obowiązuje zakaz spożywania artykułów spożywczych
oraz alkoholu niezakupionego w hotelu.

§5
1. Hotel świadczy usługi zgodnie z przyznaną kategorią i przyjętym standardem obsługi. W
przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń dotyczących jakości świadczonych usług prosimy o ich
zgłaszanie w recepcji, co umożliwi hotelowi niezwłoczną reakcję.
2. Hotel ma obowiązek zapewnić:
a. bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo danych osobowych oraz tajemnicy
informacji o Gościu,
b. profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług.


§6


1. Sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw dokonywane jest podczas
nieobecności Gościa lub w czasie jego obecności, jeżeli wyrazi takie życzenie lub zgodę.
2. Przedmioty pozostawione w pokojach przez wyjeżdżających Gości, za ich zgodą będą
wysyłane (na koszt odbiorcy) na wskazany adres. W przypadku braku takiej dyspozycji hotel przekaże pozostawione przedmioty na cele społeczne bądź publiczne lub zutylizuje.


§7


1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby
korzystające z jego usług na zasadach określonych odpowiednimi przepisami kodeksu
cywilnego – art. 846-849.
2. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych,
kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona,
jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane w przechowanie do sejfu w recepcji. Usługa
przechowania jest świadczona bezpłatnie.
3. Hotel ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie przedmiotów określonych w §7 ppkt 2,
jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu Gości i pracowników hotelu, mają rozmiary
uniemożliwiające bezpieczne ich przechowanie lub mają zbyt dużą wartość.
4. W pokoju zabronione jest przechowywanie ładunków niebezpiecznych, broni oraz amunicji.
5. Parking hotelowy jest niestrzeżony oraz udostępniany Gościom bezpłatnie.
6. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież samochodu lub innego
pojazdu oraz rzeczy w nich pozostawionych.


§8


1. Gość hotelowy ma obowiązek zapoznania się z wyposażeniem pokoju oraz zachowania go w
stanie nienaruszonym.
2. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej
stwierdzeniu.
3. Każdorazowo opuszczając pokój, Gość ma obowiązek należycie go zabezpieczyć, tak aby
dostęp do niego osób trzecich nie był możliwy. W czasie nieobecności Gościa w pokoju drzwi
i okna powinny pozostać zamknięte.
4. Przenoszenie wyposażenia pokoi jest niedozwolone.
5. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub
zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy
lub osób go odwiedzających.


§9


1. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22:00 do godziny 6:00.
2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług hotelu nie może zakłócać spokoju pobytu
oraz bezpieczeństwa innych Gości.
3. Obraźliwe lub agresywne zachowanie wobec pracowników hotelu nie będzie tolerowane.
4. Hotel może odmówić przyjęcia osoby, która rażąco naruszyła regulamin hotelowy, w
szczególności: wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości, wyrządzając szkodę na
osobie Gościa, pracownika hotelu lub innych osobach przebywających w hotelu albo też w
inny sposób zakłóciła normalny tok funkcjonowania hotelu.
5. Hotel będzie odmawiał dalszego świadczenia usług osobie, która narusza zasady określone w §9 bez prawa do 
zwrotu poniesionych kosztów.


§10


1. W wypadku zauważenia pożaru należy w miarę możliwości zawiadomić o zagrożeniu personel
hotelu i skierować się do wyjścia zgodnie z instrukcją wskazującą kierunek ewakuacji.
Odpowiedzialność za ewakuację budynku, do czasu przybycia straży pożarnej, ponosi
personel hotelu.
2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach
grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia
pokoju hotelowego. Wyjątkiem są zasilacze do urządzeń RTV, telefonów oraz laptopów.
3. W przypadku wywołania fałszywego alarmu pożarowego poprzez nieuzasadnione użycie
przycisku ręcznego ostrzegania (ROP) lub zadymienie pokoju Gość zostanie obciążony karą
umowną 1000 zł. Kara zostaje automatycznie doliczona do rachunku hotelowego.


§11


1. Meldując się w hotelu Goście potwierdzają zapoznanie i zobowiązują się do przestrzegania
Regulaminu Hotelowego.
Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2023 roku do odwołania.
Dyrekcja Hotelu

Special offers RESIDENTIAL PACKAGES AND PROMOTIONS  

ul. Sołtyka 19
31-529 Kraków, Polska

mobile nav bg
see on map
Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter i bądź na bieżąco z naszymi promocjami i ofertami specjalnymi.

In order to provide services at the highest level, the Website uses cookies saved in the browser's memory . Detailed information on the purpose of their use and the possibility to change cookie settings can be found in the Privacy Policy.
By clicking ACCEPT ALL, you agree to the use of technologies such as cookies and to the processing of your personal data collected on the Internet, such as IP addresses and cookie IDs, for marketing purposes(including automatically matching ads to your interests and measuring their performance) by Hotel Batory Tomasz i Justyna Broszkiewicz Spółka Cywilna, Sołtyka 19, 31-529 , Kraków . You can change cookie settings in the settings.

Manage privacy settings
Cookies necessary for the operation of the website

Cookies necessary for the operation of the services available on the website, enabling the viewing of offers, making reservations, supporting security mechanisms, among others: authentication of users and detection of abuse.

Analytical cookies

Cookies allow the collection of information about the user's use of the website to optimize its functioning and to adapt to the user's expectations.

Marketing cookies

Cookies allow the display of marketing content tailored to user's preferences, and the sending of notifications about marketing offers corresponding to their interests, including product information as well as information about services provided by the website administrator and third parties.

Your preferences have not yet been saved